www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00151

Doba realizace projektu: 1. 7. 2010 – 30. 6. 2012

Cílová skupina projektu: Poskytovatelé sociálních služeb

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo proškolit sociální pracovníky v rámci dalšího vzdělávání podle
§ 111 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve 2 akreditovaných vzdělávacích programech:

  • Komunikace s klientem sociálních služeb (8 VH)
  • Práce s klientem s rizikem v chování včetně pravidel šetrné sebeobrany (18 VH)

Dalším cílem bylo vytvoření 9 nových vzdělávacích programů pro sociální pracovníky
a 9 vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách.

Účastníkům projektu v rámci přímé podpory bylo:

  • propláceno stravné za každý den účasti na školení v akreditovaných vzdělávacích programech ve výši 80 Kč na den ve formě stravenek
  • propláceno jízdné z místa bydliště do místa konání školení a zpět na základě předložených jízdenek

Všechny aktivity projektu byly financovány z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Informace o průběhu projektu:

V tomto projektu byly proškolování sociální pracovnici Moravskoslezského kraje ve dvou modulech - Práce s klientem s rizikem v chování včetně pravidel šetrné sebeobrany a Komunikace s klientem sociálních služeb. Byla oslovena zařízení, která projevila zájem v dotazníkovém průzkumu realizovaném před podáním projektové žádosti. Hlásili se také sociální pracovníci, kteří si vyhledali projekt na webových stránkách naší společnosti, nebo reagovali na email informující o projektu, který naše společnost rozesílala.

Školení sociálních pracovníků ve dvou modulech:

Komunikace s klientem sociálních služeb:

Jednalo se o jednodenní školení v rozsahu 8 VH. Celkovým cílem bylo umožnit účastníkům osvojit si pravidla efektivní komunikace s klientem sociálních služeb, posílit a rozvíjet své kompetence k výkonu sociálního pracovníka. Tento modul absolvovalo celkem 232 osob a během projektu bylo realizováno celkem 16 těchto vzdělávacích modulů.

Práce s klientem s rizikem v chování včetně pravidel šetrné sebeobrany:

Jednalo se o třídenní modul v celkovém rozsahu 18 VH. Proškolení sociální pracovníci se dozvěděli informace o souvislostech, přístupech a některých technikách při řešení problémového nebo agresivního chování klientů. Na základě ukázek a praktického procvičení, zvládnutí techniky fyzických úchopů se naučili rozpoznat, ve kterých situacích je vhodné techniku fyzických úchopů uplatnit. Účastníci získali také náhled na vlastní chování a emoce při řešení problémových situací. Tento modul absolvovalo celkem 175 osob a během projektu bylo realizováno celkem 12 těchto vzdělávacích modulů.

Fotodokumentace několika školení:

Tvorba nových vzdělávacích programů:

Při tvorbě nových vzdělávacích programů, jsme vycházeli z výsledků dotazníkového šetření, kterým jsme zjišťovali zájem o jednotlivá témata školení. Během projektu bylo vytvořeno a podáno k akreditaci celkem 9 vzdělávacích modulů pro sociální pracovníky a 9 vzdělávacích modulů pro pracovníky v sociálních službách.

Soubory ke stažení:

Bližší informace:

Manažer projektu: PhDr. Jarmila Vrátná
e-mail: vratna@edlit.cz
tel.: 558 33 45 47, 604 147 175

Koordinátor projektu: Ing. Jiří Polok
e-mail: polok@edlit.cz
tel.: 558 334 547, 737 436 820