www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxROVNÉ ŠANCE

Neztrácej svůj čas!

Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000638

Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 7. 2017

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt je zaměřen na začlenění znevýhodněných mladých lidí ve věku 18 - 30 let do společnosti a na trh práce, prostřednictvím motivačních a vzdělávacích aktivit, individuálních pohovorů a poradenství a zahraničních pracovních stáží v Polsku a v Itálii. Hlavním cílem projektu je aktivizace zvolených cílových skupin, jejich nastartování k novému pojetí vlastního života, k rozvoji sebedůvěry, k poznání svých slabých a silných stránek, prostřednictvím individuální podpory, která bude trvat po celou dobu projektu, včetně zahraničních pracovních stáží, které jim pomohou ujasnit si své osobní cíle a ambice.

! ÚČAST V PROJEKTU JE ZDARMA !

Cílovou skupinou projektu je znevýhodněná mládež ve věku 18 - 30 let, evidována na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání, jež jejich další specifika (osoby se základním nebo nedokončeným středním vzděláním bez limitu pro minimální dobu evidence a osoby se středoškolským vzděláním (maturita nebo vyučení) až po VŠ studium (s min. dobou evidence 6 měsíců) řadí mezi osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. V případě zájmu se informujte u svých zprostředkovatelek.

 

Průběh projektu:

Projekt byl úspěšně ukončen ke konci července 2017.

Projekt byl zaměřen na začlenění znevýhodněných mladých lidí ve věku 18 – 30 let do společnosti a na trh práce. Do projektu bylo zapojeno celkem 20 osob, z nichž 13 absolvovalo kromě dalších aktivit i 2 měsíční pracovní stáž v Polsku (Varšava nebo Štětín) nebo v Itálii (Palermo), která jim pomohla ujasnit si své osobní cíle a ambice. Účastníci absolvovali motivační program, multikulturní trénink, jazykovou přípravu (italštinu nebo polštinu), pracovně-právní seminář, individuální poradenství s psychologem a jiné. Pracovní stáže v Polsku (Štětíne a Varšavě) a v Itálii (Palermu) již také proběhly. Stáží se zúčastnilo 13 osob a pracovali v různých oborech - hotelnictví a gastronomie, grafický design, reklamní administrace a servis elektrospotřebičů, péče o děti v mateřské škole, dále v televizním studiu, v relaxačním studiu, v kostymérně a v českém centru oddělení podpory turistiky. Po ukončení stáží je v současné době zařazeno do pracovního procesu či dalšího studia celkem 12 mladých lidí, což považujeme za mimořádný úspěch.

Děkujeme tímto za profesionální spolupráci všem členům realizačního týmu, účastníkům projektu a také zahraničním partnerům, bez jejichž vstřícnosti by realizace projektu nemohla mít tak vysokou úroveň.

 

žádný popisek