www.edlit.cz

EDLiT s.r.o. - personální vzdělávací agentura

facebooklikeboxÚčetnictví s využitím výpočetní techniky

Obsah kurzu:

 • Zákon o účetnictví a právní úpravy v oblasti účetnictví
 • Způsoby zobrazování majetku a kapitálu podniku, metody jejich oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv, vytvářet rezervy a opravné položky
 • Zpracovávat účetní závěrky, otevírat, vést a uzavírat účetní knihy, vést příslušnou dokumentaci, zajišťovat archivaci účetních písemností a z nich pak poskytovat informace pro potřeby vnitropodnikového řízení a rozhodování
 • Spolupracovat s orgány státní správy a s ostatními institucemi při provádění účetních kontrol a revizí, vyplňovat formuláře a hlášení pro státní orgány
 • Vykonávat pracovní činnosti spojené s výkonem účetní profese, v kontextu s působením daňové soustavy na účetnictví
 • Odborně zpracovávat a vést ekonomickou agendu komplexně a optimálně tak uplatňovat své odborné znalosti v praxi účetní profese
 • Ke všem činnostem týkajícím se účetnictví ve firmě využívat výpočetní techniku

Hodinová dotace kurzu::

 • 161 vyučovacích hodin + 4 hodiny závěrečná zkouška
 
Cena kurzu: 				14 500,- Kč (osvobozeno od DPH)
 

Úspěšní absolventi získají certifikát - osvědčení MŠMT o rekvalifikaci s celostátní platností.

Zájemci, kteří chtějí absolvovat kurz, musejí splňovat tyto podmínky:

 • střední vzdělání ukončené maturitou
 • dovednosti v rámci základní obsluhy PC - textový a tabulkový editor MS Office
 • samostatné myšlení, numerické schopnosti

Uchazečům o zaměstnání může za stanovených podmínek kurz proplatit Úřad práce v rámci zvolené rekvalifikace. Žádost nutno podat min. 2 týdny před zahájením re/kvalifikace! Informujte se u svých zprostředkovatelek.

Pro více informací nás kontaktujte.